Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů FA Bohemians Praha 1905-Velvary, z.s.

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“). O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

 


 1. Základní údaje o správci

Identifikační údaje:

Firma:                         FA Bohemians Praha 1905-Velvary, z.s., IČ 059 27 943

Sídlo:                          Nábřeží 677, 273 24 Velvary

Email:                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky:         http://www.fabohemians.cz  

(dále jako „Správce“)

 


 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

III.
Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít. Správce v rámci svých smluvních vztahů poskytuje služby ve formě pořádání fotbalových tréninků, pořádání i účasti na fotbalových turnajích a zápasech a pořádání i účasti na fotbalových kempech (dále společně jako „služby“).

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv, zpracování a vyřízení Vašich připomínek a dotazů a za účelem přímého marketingu týkající se naší činnosti. Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

Vaše osobní údaje zpracováváme v neposlední řadě rovněž za účelem prezentace a propagace naší činnosti, a na to našich internetových stránkách i v tištěné podobě a dále na našich sociálních sítích. Takto osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Neudělení jakéhokoliv souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje Vaše práva vyplývající ze smluv uzavřených s FA.

Jakýkoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným Správci, např. zasláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či zasláním dopisu na adresu: Nábřeží 677, 273 24 Velvary.

 


 1. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti, a to pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

 


 1. Předávání osobních údajů

Nepředáváme osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Zároveň nepředáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí.

 


 1. Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu a uplynutí příslušných zákonných lhůt. V některých případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

Osobní údaje ve formě fotografií a videí zpracováváme na základě Vašeho souhlasu po dobu trvání souhlasu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a na dalších 5 let po jeho ukončení, pokud nebude souhlas odvolán dříve. Pokud takový smluvní vztah se Správcem v době udělení souhlasu neexistuje, pak je souhlas udělen na dobu 5 let od jeho udělení, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

 1. právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
 2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
 3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
 4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
 5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
 6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u k některému z dozorových úřadů, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého povolání, nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V případě České republiky je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, uoou.cz. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. čísle +420 724161117.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby a další subjekty v případě potřeby. Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Jedná se zejména o subjekty poskytující společnosti právní a daňové poradenství, přepravní a poštovní společnosti a další subjekty v případě potřeby.

Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.

Správce na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s těmito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018

 • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • BBG
 • ZFP Akademie, a.s.
 • Metal Trade Comax
 • Toi Toi
 • Restaurace Na Františku
 • Mero
 • backaldrin s.r.o.
 • Uzenářství Čejka
 • Moehr
 • Skvělý.net
 • Kompek
 • Moravec Group
 • ok POINT
 • Proficolor
 • Zemědělská farma Bratkovice
 • Jednota COOP Kladno
 • Motorest Vítov
 • Kia Kladno
 • Rohstal
 • IBG
 • Accolang
 • Accolang
 • Trigema
 • BBG
 • Linet

All rights reserved © FA Bohemians Praha 1905 - Velvary