Metodika

Metodika práce s mládeží ve
Fotbalové akademii Bohemians 1905 - Velvary


1)    Úvodní ustanovení
2)    Cíle
3)    Metody
4)    Etapy sportovního tréninku
       a)    etapa sportovní předpřípravky (U-6, U-7)
       b)    etapa základního tréninku
              (1)    Mladší přípravky U-8, U-9
              (2)    Starší přípravka U-10, U-11
       c)    etapa specializovaného tréninku
              (1)    Mladší žáci U-12, U-13
              (2)    Starší žáci U-13, U-15
5)    Tréninkové zatížení

1.    Úvodní ustanovení
Metodika práce s mládeží doplňuje Koncepci Fotbalové akademie Bohemians 1905 – Velvary a je její nedílnou součástí

2.    Cíle
Smyslem a cílem práce s mládeží ve Fotbalové akademii Bohemians 1905 - Velvary je systematicky a cíleně vychovávat typologicky podobné hráče v souladu s požadavky a metodikami mateřského klubu Bohemians 1905 - Praha, formování a rozvoj osobnosti a vychovávat vůdčí a sebevědomé osobnosti, které pracují pro svůj tým a dokáží se pro svůj tým i spoluhráče na hřišti obětovat. Akademie vychovává pilné žáky a hráče s pevným morálním profilem, pro které je čest, že jsou členy fotbalové akademie Bohemians 1905 – Velvary.
3.    Metody
Pro výchovu úspěšného sportovce je nutné systematicky pracovat na rozvoji sportovně – výkonnostním, školním a výchovně - osobnostním
a)    Sportovně – výkonnostní rozvoj
-    dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování tréninkového procesu s cílem zvyšování výkonnosti hráčů a řetězení jejich dovedností
-    systematicky posouvat hráče z komfortní zóny do zóny nekomfortní – zvyšování nároků na jednotlivé hráče
-    pravidelné zápasové srovnávání s hráči z nejlepších přípravek v ČR


b)    Osobnostní rozvoj
-    podporovat v dětech „vítězného ducha“ – přitom učit děti využívat svých schopností ve prospěch tým
-    vést děti k týmové kohezi, umění obětovat se jeden za druhého v tréninku i zápase
-    vést děti k pravidlům fair play
-    učit děti základním sociálně-interakčním návykům (kamarádství, spolupráce, atd.)
-    učit děti samostatnosti
-    vést děti k přijímání autority – trenéra, učitele, rozhodčího


4.    Etapy sportovního tréninku
S ohledem na trendy v současném světovém fotbale (rychlost hry a zmenšování herního prostoru) je potřeba se zaměřit na všestranný herní i pohybový rozvoj, zvládání elementárních herních dovedností napříč všemi kategoriemi.
V nejmladších věkových kategoriích je důležité nehrát na výsledky (samozřejmě chtít vyhrát, mít „vítězného ducha“, ale ne za každou cenu) na úkor správného rozvoje schopností a dovedností, které momentálně nemusí přinášet výsledek, ale jsou základem pro úspěšný přechod do kategorie dospělých (pro budoucí uplatnění). Např.: nesvazovat taktikou, vždy, i přes počáteční neúspěchy (může jít i o relativně dlouhé období), klást důraz na kreativitu hráčů na všech postech, vždy vyvíjet snahu o konstruktivní řešení herních situací nejen v klidu, ale i pod tlakem.

a)    etapa sportovní předpřípravky (U-6, U-7)
Základní všeobecná tělesná a pohybová příprava.
Technické požadavky
•    všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností (kotoul, přeskok či podlezení překážky, změna směru pohybu)
•    zvládnutí jemné motoriky s míčem
•    schopnost absolvovat TJ bez přítomnosti rodičů
•    základní prvky ovládání míče (vedení a kontrola míče) a vyhnutí se překážce
Taktické požadavky:
•    zvládnutí nejnutnějších pravidel – kop z rohu, kop od branky, volný kop, vhazování ze zámezí, pokutový kop
•    prostorová orientace ve hře
•    učit se skupinovému chování
•    všestrannost, hravost, soutěživost, spontánní radost ze hry

Cíle :
•    zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností a základů techniky
•    budování vztahu k pravidelné přípravě a sportu
•    zvyšování odolnosti organismu
•    výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, příslušnosti k družstvu
•    rozvoj aerobní vytrvalosti
•    rozvoj rychlostně silových schopností

Forma :
•    příprava formou her
•    kvalitní ukázka provedení
•    krátce trvající cvičení se silným emočním potenciálem

V etapě sportovní předpřípravky je důraz kladen na rozvoj osobnosti a přípravu na budoucí sportovní výkon. Rozvoj jednotlivce má v této etapě přednost před týmovým pojetím hry.

b)    etapa základního tréninku
Základní charakteristikou této etapy je prohlubování osvojených schopností a dovedností, rozvoje motorických a koordinačních dovedností a postupné řetězení osvojených dovedností

(1)    Mladší přípravky U-8, U-9
V této kategorii nadále převažuje preference IHV nad týmovým a rozvoj HČJ, učení se novým motorickým a koordinačním dovednostem. Nadále se u dětí rozvíjí univerzálnost a rotace na různých postech.
Technické požadavky
•    automatizace pohybových dovedností se zapojením dalších vjemových prvků
•    schopnost používat obě nohy pro přihrávku po zemi, vzduchem, na různé vzdálenosti
•    přihrát v pohybu i z místa
•    přesně střílet na branku
•    hra na různých postech
•    rozvoj a stimulace klamných pohybů těla
•    učení techniky převzetí míče
•    učení krytí míče
•    naučit se přijmout trest
•    snaha osvojené dovednosti postupně provádět ve vyšší rychlosti

Taktické požadavky:
•    běh do prostoru pro příjem míče
•    pozice v délce a šířce hřiště
•    nesledovat jen míč, ale i hráče
•    obsazování hráče a bránit soupeře
•    naučit se hrát na různých postech
•    učíme krýt míč, když driblujeme (vedeme míč)

Cíle:
•    prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
•    uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře
•    rozvoj herních činností jednotlivce
•    rozvoj techniky práce s míčem
•    obecný tělesný rozvoj

Forma:
•    různé modifikace průpravných her
•    průpravná cvičení prvního a druhého typu (COERVER)

(1)    Starší přípravka U-10, U-11

V kategorii starších přípravek postupně nabývá na významu THV před IHV. Postupně je větší důraz kladen na kombinaci a vnímání celého prostoru hřiště. Přesto rozvoj individuality nesmí být potlačován na úkor týmu. V kategoriích starších přípravek již dochází k mírné (individuální) specializaci, přesto je zde stále preferována univerzálnost a rotování na postech.

Technické požadavky:
•    zvládnutí základní techniky hry hlavou
•    zvládnutí klamavých pohybů
•    převzetí míče všemi částmi těla
•    učení techniky převzetí míče s protihráčem
•    zvládnutí krytí míče
•    zvládnutí převzetí míče ze vzduchu
•    naučit se vhazování
•    řetězení naučených dovedností

Taktické požadavky
•    učení se rozhodování ve složitých situacích (volba přihrávky či individuální činnosti)
•    vnímání celého prostoru hřiště
•    nesledovat pouze míč, ale i hráče
•    učit se komunikovat
•    naučené dovednosti zdokonalovat a provádět v maximální rychlosti
•    základy taktického jednání v útočné i obranné fázi – rozestavení, „dělba práce“ jednotlivce i skupiny

Cíle :
•    prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
•    uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře
•    rozvoj herních činností jednotlivce
•    rozvoj techniky práce s míčem
•    obecný tělesný rozvoj

Forma :
•    různé modifikace průpravných her
•    průpravná cvičení prvního a druhého typu (COERVER) s postupným navyšováním herních cvičení prvního a druhého typu


c)    etapa specializovaného tréninku
V žákovských kategoriích se již předpokládá zvládnutí elementárních herních dovedností a jejich řetězení. Výrazně již převažuje THV nad IHV, přesto i zde je potřeba podporovat rozvoj sebevědomí a osobnosti. Tato etapa je specifická postupným přechodem od „malého fotbalu“ k „fotbalu velkému“ a s tím spojenou specializací a výrazným nárůstem taktické složky.
S ohledem na pubescentní období zde dochází k velkému nárůstu svalové hmoty a zrychlení růstu. Do tréninkového procesu vstupují i prvky rozvoje síly a „druhé fáze motorického učení“.

(1)    Mladší žáci U-12, U-13
V kategorii mladších žáků nabývá na významu specializace a taktika. Předpokládá se zvládnutí elementárních herních dovedností a cílem je provedení těchto činností v maximální rychlosti.

Technické požadavky:
•    nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce
•    zvládnutí převzetí míče s protihráčem
•    pokračování nácviku a zdokonalování dovedností v obměnách, vnímání více podnětů při řešení herních situací, zdokonalovat naučené dovednosti v co nejvyšší možné rychlosti a spojovat jednotlivé dovednosti do pohybových řetězců
•    specializované brankářské tréninky pod vedením trenéra brankářů

Taktické požadavky
•    učení se základním taktickým dovednostem (bránění soupeře apod.)
•    jednoduché herní kombinace založené na přihrávce a výměně místa, osobní souboje 1:1, 1:2
•    základní taktické činnosti - rozestavění, vyplňování prostoru, zahrávání standardních situací, postupně ke konci období příprava pro přechod na „velký fotbal“

Cíle:
•    další rozvoj a prohlubování osvojených schopností a dovedností
•    postupné zvyšování intenzity tréninkového procesu
•    postupný přechod od všestrannosti ke specializaci
•    postupné zdůrazňování THV a taktické složky HV

(1)    Starší žáci U-13, U-15
Kategorie starších žáků je první kategorií „velkého fotbalu“. Velký důraz je zde kladen na týmové pojetí hry a zvládnutí HČJ ve vysoké rychlosti a pod tlakem, zvládání a chápání taktické složky HV. Velice důležitým aspektem je uvědomování si osobní zodpovědnosti IHV i THV.
Technické požadavky:
•    prohlubování osvojených technických dovedností
•    variabilní použití dovedností pod prostorovým a časovým tlakem, speciální dovednosti zvládnout v rychlosti
•    spojování naučených dovedností v řetězce
•    uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře
•    cílený trénink brankáře

Taktické požadavky:
•    zvládnutí základních taktických dovedností (bránění soupeře, ofsajd)
•    učení se novým systémům rozestavení
•    prohlubování osvojených dovedností
•    rozšiřování taktického jednání v útočné i obranné fázi – rozestavení, „dělba práce“ jednotlivce i skupiny

Cíle :
•    další rozvoj a prohlubování osvojených schopností a dovedností
•    postupné zvyšování intenzity tréninkového procesu
•    postupný přechod od všestrannosti ke specializaci
•    postupné zdůrazňování THV a taktické složky HV
•    uvědomování si osobní zodpovědnosti za týmový výkon
•    důraz na kvalitní a správné provádění cvičení
•    odpovídající výkonová zodpovědnost
•    odolnost vůči vnějším vlivům a vnitřní stabilita hráče
•    příprava na etapu maximální sportovní výkonnosti

 • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • BBG
 • ZFP Akademie, a.s.
 • Metal Trade Comax
 • Toi Toi
 • Restaurace Na Františku
 • Mero
 • backaldrin s.r.o.
 • Uzenářství Čejka
 • Moehr
 • Skvělý.net
 • Kompek
 • Moravec Group
 • ok POINT
 • Proficolor
 • Zemědělská farma Bratkovice
 • Jednota COOP Kladno
 • Motorest Vítov
 • Kia Kladno
 • Rohstal
 • IBG
 • Accolang
 • Accolang
 • Trigema
 • BBG
 • Linet

All rights reserved © FA Bohemians Praha 1905 - Velvary